Lesovereenkomst en Algemene Voorwaarden

VERKLARING IN VERBAND MET AVG: NAMEN VAN LEERLLINGEN VOOR DE PERSONENAUTO-OPLEIDING WORDEN ALLEEN BEWAARD VOORZOVER DAT NODIG IS TIJDENS HUN OPLEIDING, DIRECT NA HET BEEINDIGEN VAN DE OPLEIDING WORDEN DEZE VERWIJDERD. DE GEGEVEN WORDEN ALLEEN BEWAARD IN OUTLOOK. HET BETREFT DE NAAM, GEBOORTEDATUM, cbr relatienummer,DEZE ZAKEN ZIJN NOODZAKELIJK ONDER ANDERE IN VERBAND MET HET CONTACT MET DE LEERLING EN HET AANVRAGEN VAN EXAMENS. VOOR WAT BETREFT DE BEROEPSOPRLEIDINGEN O.A. CODE 95 EN ADR WORDEN DE VOLGENDE ZAKEN BEWAARD IN OUTLOOK: geboortedatum, cbr relatienummer. DEZE ZAKEN ZIJN NOODZAKELIJK VOOR HET VERZENDEN VAN LESMATERIAAL EN ROOSTERS VOOR DE CURSUSSEN, AANVRAGEN VAN EXAMENS BIJ CCV, HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIE BIJ SOOB EN HET HERINNEREN AAN HET VERLOPEN VAN DE GELDIGHEIDSDATUM VAN HET ADR-VAKBEKWAAMHEIDSCERTIFCAAT EN VOOR VERVOLGOPLEIDING VOOR ADR EN CODE 95. ZODRA DUIDELIJK IS DAT EEN DEELNEMER NIET VIA ONZE BV VERDER GAAT MET HET VOORNOEMDE WORDEN DE GEGEVENS ONMIDDELIJK VERWIJDERD. Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de school, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door de opleider van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De opleider is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de opleider aan de cursist / leerling is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist / leerling wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2. Verplichtingen opleider
De opleider is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1. de les wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld voor betreffende cursus;
2.2. de volledige tijdsduur van de les wordt benut ten bate van het onderricht;
2.3. de cursist / leerling zoveel mogelijk dezelfde docent krijgt
2.4 de aanvraag voor het examen door de school, onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het examen kan worden aangevraagd en waarop de cursist / leerling de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;
2.5. aan de hand van het legitimatiebewijs van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;
2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
Artikel 3. Verplichtingen cursist / leerling
3.1. De cursist / leerling is verplicht om alle aanwijzingen van de docent tijdens de lessen op te volgen voor zover zij met de les te maken hebben;
3.2. De cursist / leerling dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de les en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3. Bij te laat verschijnen van de cursist / leerling, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist / leerling te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.4 Bij een eventuele verhindering zal de cursist / leerling dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de school melden.
3.5. Een les die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
3.6. Voor de aanvraag van het examen dient de cursist / leerling de school indien noodzakelijk te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen
3.7.Voordat met de opleiding wordt aangevangen dient de cursist / leerling alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar beperkingen t.a.v. het af te leggen examen.
3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist / leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9. Indien er sprake is van te laat verschijnen op het examen dan is de school hiervoor niet aansprakelijk.
3.10. Regeling annulering ADR-cursus:
3.10a.Het examen voor deze cursus kan uiterlijk 31 dagen voor het examen worden schriftelijk geannuleerd,
3.10.b. De volgende termijnen gelden bij het annuleren van de ADR-cursus:
Bij annulering 30 dagen voor aanvang van de cursus zijn geen cursuskosten verschuldigd
Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus is 20 % van de cursuskosten verschuldigd
Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is 40 % van de cursuskosten verschuldigd
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is 80 % van de cursuskosten verschuldigd
Bij annulering HNR / BBS geldt dat binnen 15 dagen niet meer kan worden geannuleerd.

3.10.c. Annulering door de opleider van een ADR-cursus kan minimaal 21 dagen voor aanvang van de cursus of bij overmacht
In alle gevallen van annulering kan in onderling overleg doorplaatsing plaatsvinden naar een cursus op een latere datum.
Alle annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.
Artikel 4. Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles te voldoen per bank. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen voor aflevering te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De school is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
4.3. De cursist / leerling of de opdrachtgever ontvangt een factuur voor de opleiding en het examen. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist / leerling of de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
4.4. Indien de cursist / leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minmaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.
Artikel 5. Aanvraag examen en herexamen.
5.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag per bank en binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan de school te worden voldaan.
5.2. Indien het examen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist / leerling, draagt de cursist / leerling zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de school schriftelijk is opgegeven.
5.3. De school is na schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het examen door te berekenen.
Artikel 6. Examen
6.1. Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist / leerling omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist / leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6.2. Bij onvoldoende vaardigheid van de cursist / leerling kan de school besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.
6.3. Als een cursist niet het volgens de CCV / het CBR vereiste klokuren de cursus heeft gevolgd, dan mag de cursist op wettelijke gronden geen examen doen. De examenkosten moeten in dat geval wel worden voldaan.
6.4. De door CCV vastgestelde lesuren zijn als volgt :
6.4a. Voor de 1e opleiding: ADR-basis stukgoed 14 klokuren,
basis stukgoed met tank 23 klokuren,
aanvullend klasse 1 of klasse 7: 7(zeven) klokuren
6.4b. Voor verlengen van de geldigheidsduur van het certificaat: basis stukgoed 11 klokuren,
voor basis stukgoed met tank 14 klokuren
voor verlengen volledig certificaat 18 klokuren.
Artikel 7. Beeindigen van de lesovereenkomst
7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist / leerling het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beŽindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist / leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.
7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist / leerling deze alleen beeindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een les verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.
7.3. De school kan de lesovereenkomst slechts beeindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de school onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist / leerling van die (les)gelden waarvoor de school nog niet heeft gepresteerd.
7.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist / leerling.
7.5. Bij beeindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist / leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de school betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de school deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.
Artikel 8. Vrijwaring
De school vrijwaart de cursist / leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de les, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij; - de cursist / leerling zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
- de cursist / leerling tijdens de les onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid
kunnen beinvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
- de cursist / leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
- de cursist / leerling onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De school is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.
Artikel 10. Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de school.
Artikel 11. Bemiddelingsregeling
11.1. Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist / leerling en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de school heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
11.2. De bemiddeling wordt verleend door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden. ARAG Legal Services zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
11.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.
11.4. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de school dan wel de cursist / leerling om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.
Artikel 12. Klachtenafhandeling en Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Door cursisten en opdrachtgevers ingediende klachten: Het beste is de klacht in te dienen via de mail: c.a.manteau@hetnet.nl. De bevestiging van de klacht naar de klager wordt via de mail binnen 72 uur gedaan. De klacht zal binnen 7 dagen worden behandeld, indien dit niet mogelijk is bijvoorbeeld door ziekte of vakantie e.d. dan zal dit via de mail worden aangegeven aan de klager. De uitslag n.a.v. de klacht zal eveneens via de mail worden toegezonden aan de klager. Indien betrokken(en) het niet eens zijn met de uitslag, kunnen zij zich wenden tot een (Nederlandse) rechter. Zie hieronder.
12.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.3. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij deze lesovereenkomst met de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Naam: ______________________
Adres: _____________________
Woonplaats: ________________
Datum: ____________
Handtekening _______________
Bent u jonger dan 18 jaar dan moet deze overeenkomst ook worden ondertekend door een (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger Voor ADR-cursus dient de opdrachtgever te ondertekenen.
Handtekening opdrachtgever of (pleeg) ouder, voogd of tekenbevoegde verzorger:
________________________________
______________________________

Gedragregels tijdens de cursussen:
1. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
2. Indien je geen legitimatiebewijs kan tonen tijdens de cursus zullen de uren voor nascholing niet worden bijgeschreven.
3. Zorg er zelf voor dat je een pen bij je hebt voor het maken van aantekeningen.
4. Indien je de eerste les aanwezig bent moet je je melden bij de cursusleider / docent.
5. Indien de lesuren mee moeten tellen voor de nascholing, dan moet je direct je handtekening zetten op het betreffende formulier van CCV. Als je aan het einde van de lesdag vertrekt moet je opnieuw tekenen.
6. Indien je 15 minuten te laat aanwezig bent tellen de uren voor de nascholing niet mee.
7. Indien je de cursus ADR 1e opleiding volgt moet je eveneens tekenen op de lijst t.b.v. eventuele subsidie op betreffende cursus, als je werkzaam bent als werknemer bij een beroepsgoederenvervoerder.
8. Indien je een dagdeel niet bijwoont moet je er rekening mee houden dat je geen examen mag doen maar dat de examenkosten wel betaalt moeten worden (eis CCV / wettelijk).
9. Indien je door omstandigheden een dag(deel) niet aanwezig kan zijn dan moet je dat ten spoedigste doorgeven aan de docent of aan de heer Manteau (0654647593 of via c.a.manteau@hetnet.nl . In overleg zal getracht worden de gemiste tijd in te halen.
10. Bij aanvang van de cursus ontvang je het cursusboek en (eventueel later) enkele oefenbladen.
11. Zonder toestemming / afmelding mag je de cursus niet verlaten.
12. Het is uiteraard toegestaan tijdens de les het lokaal te verlaten voor toiletbezoek.
13. Stel gerust vragen en geeft aan als iets niet geheel duidelijk is, dit mag tijdens de les, maar ook voor of na de les.
14. Tijdens de les spreekt een persoon tegelijk. Wil je het woord, vraag het dan aan de docent. Onderlinge gesprekken zijn vooral storend voor andere deelnemers.
15. In het gebouw waar de lessen worden verzorgt mag niet worden gerookt.
16. Indien je behoefte hebt tijdens de les wat te drinken of te eten dan is dat toegestaan maar probeer het te beperken tot de pauze.
17. Op verzoek kan er een korte rookpauze worden ingelast.
18. Zelf ben je er verantwoordelijk voor dat je op de dag van het examen op de juiste plaats en tijd voor het examen aanwezig bent.
19. Zonder geldig legitimatiebewijs mag je geen examen doen.
20. Wij zullen proberen er alles aan te doen dat u slaagt voor het examen en dat u op een prettige wijze de cursus kan volgen. Mocht u klachten hebben bespreek deze.
21. Zie verder ook op onze site de cursusvoorwaarden: www.verkersopleidingenmoerkapelle.nl